استاندارد Din125

s (min)s (max)d (min)d (max)d2 (min)d2 (max)size
۰.۴۵۰.۵۵۳.۲۳.۳۸۶.۶۴۷M3
۰.۴۵۰.۵۵۳.۷۳.۸۸۷.۶۴۸M3.5
۰.۷۰.۹۴.۳۴.۴۸۸.۶۴۹M4
۰.۹۱.۱۵.۳۵.۴۸۹.۶۴۱۰M5
۱.۴۱.۸۶.۴۰۶.۶۲۱۱.۵۷۱۲M6
۱.۴۱.۸۷.۴۷.۶۲۱۳.۵۷۱۴M7
۱.۴۱.۸۸.۴۸.۶۲۱۵.۵۷۱۶M8
۱.۸۲.۲۱۰.۵۱۰.۷۷۱۹.۴۸۲۰M10
۲.۳۲.۷۱۳۱۳.۲۷۲۳.۴۸۲۴M12
۲.۳۲.۷۱۵۱۵.۲۷۲۷.۴۸۲۸M14
۲.۷۳.۳۱۷۱۹.۳۳۲۹.۴۸۳۰M16
۲.۷۳.۳۱۹۲۱.۳۳۳۳.۳۸۳۴M18
۲.۷۳.۳۲۱۲۳.۳۳۳۶.۳۸۳۷M20
۲.۷۳.۳۲۳۲۵.۳۳۳۸.۳۸۳۹M22
۳.۷۴.۳۲۵۲۷.۳۳۴۳.۳۸۴۴M24
۳.۷۴.۳۲۷۲۸.۳۳۴۹.۳۸۵۰M26
۳.۷۴.۳۲۸۲۹.۳۳۴۹.۳۸۵۰M27
۳.۷۴.۳۲۹۳۱.۳۹۴۹.۳۸۵۰M28
۳.۷۴.۳۳۱۳۳.۶۲۵۵.۲۹]۶۵۶M30
۴.۴۵.۶۳۳۳۴.۶۲۵۸.۸۶۰M32
۴.۴۵.۶۳۴۳۶.۶۲۵۸.۸۶۰M33
۴.۴۵.۶۳۶۳۷.۶۲۶۴.۸۶۶M35
۴.۴۵.۶۳۷۳۹.۶۲۶۴.۸۶۶M36
۵.۴۶.۶۳۹۴۰.۶۲۷۰.۸۷۲M38
۵.۴۶.۶۴۰۴۱.۶۲۷۰.۸۷۲M39
۵.۴۶.۶۴۱۴۱.۶۲۷۰.۸۷۲M40
واحدها میلی متر هستند