استاندارد Din934

ESm (min)D
۶.۰۱۵.۵۲.۱۵M3
۷.۶۶۷۲.۹M4
۸.۷۹۸۳.۷M5
۱۱.۰۵۱۰۴.۷M6
۱۴.۳۸۱۳۶.۱۴M8
۱۸.۹۱۷۷.۶۴M10
۲۱.۱۱۹۹.۶۴M12
واحد ها میلی متر میباشند