استاندارد din6916

c (min)c (max)h (min)h (max)d2 (min)d2 (max)d1 (max)d1 (min)d
۱.۶۱.۹۲.۷۳.۳۲۳.۴۸۲۴۱۳.۲۷۱۳M12
۱.۶۱.۹۲.۷۳.۳۲۷.۴۸۲۸۱۵.۲۷۱۵M14
۱.۶۱.۹۳.۷۴.۳۲۹.۴۸۳۰۱۷.۲۷۱۷M16
۲۲.۵۳.۷۴.۳۳۶.۳۸۳۷۲۱.۳۳۲۱M20
۲۲.۲۳.۷۴.۳۳۸.۳۸۳۹۲۳.۳۳۲۳M22
۲۲.۵۳.۷۴.۳۴۳.۳۸۴۴۲۵.۳۳۲۵M24
۲.۵۳۴.۴۵.۶۴۹۵۰۲۸.۵۲۲۸M27
۲.۵۳۴.۴۵.۶۵۴.۸۰۵۶۳۱.۶۲۳۱M30
۲.۵۳۵.۴۶.۶۶۴.۸۰۶۶۳۷.۶۲۳۷M36
واحد ها میلی متر میباشند