استاندارد Din127

sd2d1size
۰.۵۴.۴۲.۱M2
۰.۶۵.۱۲.۶M2.5
۰.۸۶.۲۳.۱M3
۰.۸۶.۷۳.۶M3.5
۰.۹۷.۶۴.۱M4
۱.۲۹.۲۵.۱M5
۱.۶۱۱.۸۶.۱M6
۲۱۴.۸۸.۱M8
۲.۲۱۸.۱۱۰.۲M10
۲.۵۲۱.۱۱۲.۲M12
۳۲۴.۱۱۴.۲M14
۳.۵۲۷.۴۱۶.۲M16
۳.۵۲۹.۴۱۸.۲M18
۴۳۳.۶۲۰.۲M20
۴۳۵.۹۲۲.۵M22
۵۴۰۲۴.۵M24
۵۴۳۲۷.۵M27
۶۴۸.۲۳۰.۵M30
۶۵۵.۲۳۳.۵M33
۶۵۸.۲۳۶.۵M36
۶۶۱.۲۳۹M38
۷۶۸.۲۴۲.۵M42
۷۷۱.۲۴۵.۵M45
۷۷۵۴۹M48
۸۸۶۵۳M52
واحدها میلی متر میباشند