استاندارد Din933

k (max)k (min)e (min)s (max)s (min)size
۲.۱۲۱.۸۸۶.۰۱۵.۵۵.۳۲M3
۲.۹۲۲.۶۸۷.۶۶۷۶.۷۸M4
۳.۶۵۳.۳۵۸.۷۹۸۷.۷۸M5
۴.۱۵۳.۸۵۱۱.۰۵۱۰۹.۷۸M6
۴.۹۵۴.۶۵۱۲.۱۲۱۱۱۰.۷۳M7
۵.۴۵۵.۱۵۱۴.۳۸۱۳۱۲.۷۳M8
۶.۵۶۶.۲۲۱۸.۹۱۷۱۶.۷۳M10
۷.۶۸۷.۳۲۲۱.۱۱۹۱۸.۶۷M12
۸.۹۸۸.۶۲۲۴.۴۹۲۲۲۱.۶۷M14
۱۰.۱۸۹.۸۲۲۶.۷۵۲۴۲۳.۶۷M16
۱۱.۷۲۱۱.۲۸۳۰.۱۴۲۷۲۶.۶۷M18
۱۲.۷۲۱۲.۲۸۳۳.۵۳۳۰۲۹.۶۷M20
۱۴.۲۲۱۳.۷۸۳۵.۷۲۳۲۳۱.۶۱M22
۱۵.۲۲۱۴.۷۸۳۹.۹۸۳۶۳۵.۳۸M24
۱۷.۳۵۱۶.۶۵۴۵.۲۴۱۴۰M27
۱۹.۱۲۱۸.۲۸۵۰.۸۵۴۶۴۵M30
۲۱.۴۲۲۰.۵۸۵۵.۳۷۵۰۴۹M33
۲۲.۹۲۲۲.۰۸۶۰.۷۹۵۵۵۳.۳۸M36
۲۵.۴۲۲۴.۵۸۶۶.۴۴۶۰۵۸.۸M39
واحد ها میلی متر میباشد