استاندارد din931

sekb overb to 200b to 125d
۷۷.۶۶۲.۸۱۴M4
۸۸.۷۹۳.۵۱۶M5
۱۰۱۱.۰۵۴۲۴۱۸M6
۱۳۱۴.۳۸۵.۳۲۸۲۲M8
۱۷۱۸.۹۶.۴۴۵۳۲۲۶M10
۱۹۲۱.۱۷.۵۴۹۳۶۳۰M12
۲۲۲۴.۴۹۸.۸۵۳۴۰۳۴M14
۲۴۲۶.۷۵۱۰۵۷۴۴۳۸M16
۲۷۳۰.۱۴۱۱.۵۶۱۴۸۴۲M18
۳۰۳۳.۵۳۱۲.۵۶۵۵۲۴۶M20
۳۲۳۵.۷۲۱۴۶۹۵۶۵۰M22
۳۶۳۹.۹۸۱۵۷۳۶۰۵۴M24
۴۱۴۵.۲۱۷۷۹۶۶۶۰M27
۴۶۵۰.۸۵۱۸.۷۸۵۷۲۶۶M30
۵۰۵۵.۳۷۲۱۹۱۷۸۷۲M33
۵۵۶۰.۷۹۲۲.۵۹۷۸۴۷۸M36
۶۵۷۱.۳۲۶۱۰۹۹۶۹۰M42
۷۰۷۶.۹۵۲۸۱۱۵۱۰۲۹۶M45
۷۵۸۲.۶۳۰۱۲۱۱۰۸۱۰۲M48
واحدها میلی متر میباشند