واشر چاکنتی

واشر چاکنتی

واشر چاکنتی ، واشری است با دندانه هایی که به صورت شعاعی به داخل یا خارج امتداد می یابند تا در سطح ... توضیحات و خرید